Комедията „Госпожа Министершата” се вихри във Велико Търново

Комедията „Госпожа Министершата” се вихри във Велико Търново

Великотърновският театър представя комедията “Госпожа Министершата“

В сед­мицата на жената Великотър­нов­с­кият театър пред­с­тавя комедията “Гос­пожа Минис­тер­шата“ от Бранис­лав Нушич.

Спек­такълът ще се със­тои на 7 март от 19.00 часа в камер­ния салон на театъра.

Популяр­ната пиеса на Нушич е едно от най-обичаните заг­лавия на тър­нов­с­ката драматична трупа.

Глав­ната роля изпъл­нява акт­рисата Стефка Злат­кова. Режисьор на пос­танов­ката е Димитър Шар­ков, сценог­рафията е на Лидия Кър­келанова, а зас­луга за плас­тич­ните решения на актьорите има балерината Лилия Иванова.

Със забав­ната комедия за бал­кан­с­ките политически нрави, тър­нов­с­кият театър е обиколило близо 20 града в страната. Дейс­т­вието в пиесата се раз­вива през 1928 година, но проб­лемите, които се третират в нея, са актуални и сега.

Съв­ремен­ният прочит на пос­танов­ката се фокусира върху проб­лема за съз­даването на псев­док­ласа, която по неписани бал­кан­ски закони може да стигне до върха, е посочил режисьорът Димитър Шар­ков.