Арт-експозиция „Волжка България - територия на света“ подреждат в Българския музей в Казан

Арт-експозиция „Волжка България - територия на света“ подреждат в Българския музей в Казан

В Бъл­гар­с­кия музей-резерват в Казан се провежда традицион­ната арт-експозиция „Вол­жка Бъл­гария — територия на света“.

Организатор на мероп­риятието е Съюза на худож­ниците на Репуб­лика Татар­с­тан, с под­дръж­ката на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата на репуб­ликата. Чет­вър­тата по ред арт-експозиция е пос­ветена на Годината на екологията в Русия.

Пър­вата изложба през 2014 е била на репуб­ликан­ско ниво и е носила името: „Бол­гар. Мит и Реал­ност“. После проек­тът придобива меж­дурегионален харак­тер. Темата на след­ващата арт-експозиция от 2015 година е била фор­мулирана като „Бол­гар. Гласът на Земята“, а 2016-а е била пос­ветена на бъл­гар­с­кия поет и мис­лител Кул Гали и се е каз­вала „Луната и Слън­цето на Юсуф Прек­расни“.

Тази година изложението е меж­дународно, а сред учас­т­ниците в проекта са худож­ници от Бъл­гария, Унгария, Крим, Баш­кор­тос­тан и Татар­с­тан.

Твор­ците са започ­нали да работят в Бъл­гар­с­кия музей-резерват на 21 юли и завър­шиха работата на 30 юли.

Историчес­кият музей — резер­ват е памет­ник на сред­новеков­ното изкус­тво и бъл­гаро –татар­с­ката архитек­тура от средата на XIII-XIV век. Няма аналог в света като ценен исторически памет­ник, сводител­с­тво за изчез­ващи дър­жави – Вол­ж­ска Бъл­гария и Злат­ната орда, кул­тури, оказ­ващи влияние в историята от X-XV век в архитек­турата и кул­турата. Мяс­тото е раз­положено през XIII век в пър­вата столица на Злат­ната Орда, което се вижда по изсечените златни монети в Берк през 1250 година. За раз­витието на тър­говията помагат бъл­гар­с­ките сребърни монети, изсичани в Бъл­гария още от Х век. Сребър­ните монети тук се секат в градовоте Бол­гар и Сувар. Тези монети заменили кожените пари, които били в обръщение до този момент сред бъл­гарите.