Гайдарско надсвирване в Гела има 100 годишна история

От незапом­нени времена всяка година в началото на месец август на Илин­ден­с­ките поляни край в село Гела се събират родове и хора от цялата Бъл­гария. На 5 и 6 август ще чуем отново каба тай­дите, които ще огласят прос­тора.

Традицията се спазва и до днес и съх­ранява песен­ното богат­с­тво на Родопа планина.

Никой не знае откога е събора, никой не знае от кога същес­т­вува парак­лис­чето, което е ням свидетел на всичко онова, което се случва на този събор – раз­казва мес­т­ният самодеец Мария Кав­рошилова. „Това е най-големия събор в района. За него се гот­вят цяла година хората от селото и от всички околни села”. Основ­ната цел на фес­тивала е да популяризира автен­тич­ния родоп­ски фол­к­лор. Задъл­жително условие за бъл­гар­с­ките учас­т­ници е изпъл­ненията да са на каба гайда.

Събитието добива все по-голяма популяр­ност и прерас­тва в меж­дународен форум. Прис­тигат специално чуж­дес­т­ранни изпъл­нители от Япония, Холан­дия, Унгария, Фран­ция, Великоб­ритания и Шот­лан­дия. Броят на учас­т­ниците варира от 40 до 60 изпъл­нители на година. Най-малкият гай­дар, учас­т­вал в над­с­вир­ването, е на 5 години, а най-възрастният – на 85 години.

На Илин­ден­с­ките поляни се стичат хора от цяла Бъл­гария. Посетителите на гай­дар­с­кото над­с­вир­ване варират от 8 до 13 хиляди на година.