Орфей и Евридика – сред Римските терми във Варна

Даниела Димова и Цвета Христофору извисяват глас на сцената

Роман­тич­ната любов на Орфей и Евридика в атмос­ферата на Рим­с­ките терми във Варна – обещание за уникално преживяване за любителите на операта на 20 юли от 21.00.

В глав­ните роли ще бъдат соп­раното Даниела Димова – Евридика и мецосоп­раното Цвета Хрис­тофору – Орфей. Соп­раното Лиляна Кон­дова ще бъде Амур, а балет­ните артисти Катерина Пет­рова и Цецо Иванов ще пресъз­дадат духа на Евридика и духа на Орфей.

Премиерата на “Орфей и Евридика“ от Крис­тоф Вилибалд Глук в XV издание на Театър Рим­ски терми е съв­мес­тен проект на Дър­жавна опера Варна и Младежко оперно общес­тво Кипър.

Автор на сценич­ната вер­сия е акад. Пламен Кар­талов, диригент Фран­сис Гай – Кипър, хореог­раф Риолина Топалова.

Даниела Димова, която е дирек­тор на ТМПЦ Варна, особено цени учас­тието си в този бутиков проект, който вече е зас­лужил одоб­рението на пуб­ликата в Кипър.

За Цвета Хрис­тофору “Орфей и Евридика“ също е много специално преживяване. Родена във Варна, завър­шила Музикал­ното у-ще “Добри Хрис­тов“ и НМА “Панчо Владигеров“ с отличие, Цвета Хрис­тофору живее и твори в Кипър.

Тя гас­т­ролира на много сцени, учас­тва в меж­дународни проекти, в пар­т­ньор­с­тво с прес­тижни музикални инс­титуции. Основател е на Кипър­с­кото младежко оперно общес­тво.

“Орфей и Евридика“ е най-прочутата опера на великия майс­тор на италиан­с­ката опера Крис­тоф Вилибалд Глук.

Тя провокира и акад. Пламен Кар­талов да пред­ложи своя интер­п­ретация.

Съз­дадена през далеч­ната 1762, “Орфей и Евридика“ отразява новатор­с­ките тър­сения на ком­позитора и остава в историята като най-забележителната творба на “Кавалера със златни шпори“. С тази титла, една от най-високите през XVIII век в Италия, е удос­тоен и Крис­тоф Вилибалд Глук.