През 2015 г. библиотеките са с над 2 млн читатели

За изминалата година 27-те регионални биб­лиотеки в страната отчитат 2 190 914 посещения на читатели, на които са предос­тавени за пол­з­ване 3 788 318 книги. Над 10 пъти повече са посещенията на фейс­бук страниците им, отчитат също от ББИА. Раз­витието на дигитални колек­ции в много от биб­лиотеките прави въз­можно пол­з­ването на интересни материали от фон­довете им от пот­ребители в страната и чуж­бина. Ролята на биб­лиотеките и като място за интересни прог­рами и кул­турни събития в общ­ността се пот­вър­ж­дава от организираните 5 116 инициативи със 171 104 учас­т­ници. За раз­ширяване на своята дей­ност регионал­ните биб­лиотеки са прив­лекли допъл­нителни сред­с­тва (от проекти, дарения и други дей­ности извън дър­жав­ната суб­сидия) в раз­мер на 1 026 947 лева. Много от осъщес­т­вените 132 проекта на биб­лиотеките са с меж­дународно учас­тие, което дава въз­мож­ност за обмен на добри прак­тики с биб­лиотеки от цяла Европа.