Нобеловият лауреат италианският драматург и писател Дарио Фо, навърши 90 години

Нобеловият лауреат италианският драматург и писател Дарио Фо, навърши 90 години

Архивът му е признат за световно културно наследство

Лауреатът на Нобелова наг­рада за литература Дарио Фо, навърши 90 години. Италиан­с­ките медии пос­вещават на драматурга — актьор, режисьор, писател, худож­ник и общес­т­веник, големи статии. Телевизията е под­гот­вила рет­рос­пек­тива от негови спек­такли.

Твор­чес­т­вото на Дарио Фо е важно явление в италиан­с­ката и световна литература. Той активно работи и днес, пос­тави нас­коро нов спек­такъл по латин­ски текст от XVIII век, от времето на древ­ния Рим. Освен това, активно рисува. В град Бреша има негова изложба, в която са съб­рани рисунки, пос­ветени на твор­чес­т­вото на Марк Шагал.

Фо съз­даде соб­с­т­вен теат­р­лен жанр, на основата на италиан­с­ката коделия дел арте и сред­новеков­ния площаден театър. Той е основател на политичес­кото движение „5 звезди”.

Освен драматург, режисьор и актьор, той е дори кос­тюмер. Самото въп­лощение на театъра. Приз­нат майс­тор на тран­с­фор­мациите – от сред­новековни комедийни тек­с­тове, в съв­ременни сатирични пиеси със социално звучене. През 1997 година бе удос­тоен с Нобелова наг­рада за литература, заедно със съп­ругата си – акт­рисата Франка Раме. В навечерието на юбилея, отк­риха архив на Дарио Фо, към Дър­жав­ния архив. Много Пре годините са събирани рисунки, ръкописи, манифести, статии, кукли марионетки, кос­тюми, всичко свър­зано с щед­рия му дъл­гогодишен твор­чески труд. Архивът е приз­нат за „световно кул­турно нас­лед­с­тво”, пред­с­тав­ляващ истореч­ски и литературен интерес.