Атанас Хранов се вдъхновява от „Чайнийниците на Балтазар”

Атанас Хранов се вдъхновява от „Чайнийниците на Балтазар”

Пирът на хал­дейс­кия владетел Бал­тазар е вдъх­новил живопис и скул­п­тура на Атанас Хранов. Биб­лейс­кият раз­каз раз­к­рива пред­вещание за случилото се с древ­ния прос­ветен народ. Излож­бата „Чай­ниците на Бал­тазар” на Атанас Хранов в галерия „Ракурси” пред­с­тавя историята в художес­т­вена реал­ност от раз­лично време, цветове и форми.

Твор­бите продъл­жават излож­бата „Хал­дей­ците”, която изг­ражда образа на духов­ните хора, пог­лед­нали към Кос­моса и освободили се от оковите на зем­ното и материал­ното.

Колорит­ната живопис и обекти носят сим­воли на далеч­ното, което Хранов пред­с­тавя пред зрителите. Раз­казът за Бал­тазар включва и сим­вола на чай­ника като странен пред­мет от бита, свър­зан с магически отвари, свободно време, уют, мечти и историята на хал­дей­ците.

Твор­бите интер­п­ретират убийс­т­вото на Бал­тазар като метафора за погуб­ването на духов­ността и красотата от силата на праг­матизма. Излож­бата се отк­рива на 22 март от 18.30 часа в галерия „Ракурси” и може да бъде посетена до 10 април.