Мария Рачева живописва Куба

В навечерието на 8 март в столич­ната галерия „Астри” бе отк­рита живописна изложба на худож­нич­ката Мария Рай­чева. Екс­позицията е озаг­лавена „Цветовете на Куба” и неп­ременно трябва да бъде видяна, особено от онези, които никога не са посещавали Ост­рова на Свободата. Тази изложба не е поред­ния живописен пътепис на Мария Рай­чева. Не е опит за доказ­ване на уникал­ност и соб­с­т­вен почерк на худож­ника. Тя е заредената до край­ност с цвят, чув­с­тва, енер­гия и харак­тер цикъл от платна. Тя е иск­реният, въл­нуващ раз­каз на Мария за една горда и изс­т­радала земя.

Худож­нич­ката вдъх­новено опоетизира хар­монията и ритъма, работи с изпитани във времето художес­т­вени стой­ности на кар­тин­ното прос­т­ран­с­тво. Изпол­з­вайки традиционни пей­зажни тех­ники, Рай­чева води непос­ред­с­т­вен диалог със зрителя, при това говори раз­бираемо, с раз­лични художес­т­вени акценти. Жиз­нерадос­т­ното й нас­т­роение извира изпод нат­руп­вания от колорит и багри. Твор­бите й излъч­ват свет­лина и топ­лина. В кар­тините й могат да бъдат раз­поз­нати мес­тата, мотивите, които я провокират.. Вер­нисажът може да се види до 22 март.