Кукери гонят злото в Стара Загора

Повече от 800 участници дефилираха в Маскарадните игри в Града на люляците

С гръм от Черешово топче бе даден официален старт на XVIII Фес­тивал на мас­карад­ните игри в Стара Загора. На площада се надиг­раваха над 800 учас­т­ника от цялата страна. Пъс­три маски, страшни краски и звуци на чанове и хлопки гониха злите сили. Живата кукер­ска сцена радва гос­тите и жителите на града до къс­ния следобед.

Поз­д­рав към учас­т­ниците и всички старозагорци отп­рави зам.-кметът на града Иванка Сотирова.

Когато имаме въз­мож­ност да тър­жес­т­вуваме и веселим, това прави и животът ни по-лек, изпъл­нен с добри мисли. Не знам дали в Стара Загора има зли духове за гонене, но спаз­ването на тази бъл­гар­ска традиция е важно, защото това ни съх­ранява във времето. Трябва да се стремим да над­г­раж­даме и предаваме обичаите ни на поколенията, да пазим богатото ни културно-историческо нас­лед­с­тво!“, каза в словото си зам.-кметът.

На официал­ното отк­риване на традицион­ните за Стара Загора мас­карадни игри присъс­т­ваха още зам.-кметът Красимира Чахова, пред­седателят на Общин­с­кия съвет Емил Хрис­тов, Милена Желева, пред­седател на ПК по кул­тура, туризъм и вероиз­поведания към Общин­с­кия съвет, акад. Крум Геор­гиев, инициатор на мащаб­ната проява и пред­седател на Общес­т­вото за фол­к­лор, както и стотици старозагорци.

Любителите на ръчно изработените вещи имаха въз­мож­ност да си купят за спомен нещо от пъс­т­рата Улица на занаятите. Фотоиз­ложба пред община Стара Загора нареди и Жейна Желева, която раз­кри със снимки красотата на мас­ките от пред­ходни издания на фес­тивала.