Португалска архитектура в София

Днес в Музея за история на София ще бъде отк­рита излож­бата „Пор­тугал­с­ката иден­тич­ност: архитек­тура в кон­текст“. Тя пред­с­тавя 11 емб­лематични проекта на съв­ремен­ната пор­тугал­ска архитек­тура (от 2006 до 2015). Измежду селек­тираните проекти са както творби на световни имена като Алваро Сиза Виейра, Жоау Карильо да Граса, така и проекти на млади архитекти като студио FOR-A, победителите в кон­курса за Цен­т­рален Площад Плов­див., организиран от Оné Architecture Week през 2014 г. Проек­тите са пред­с­тавени както чрез визуален материал (снимки и чер­тежи), така и чрез оригинални макети, част от автор­с­кия архив на архитек­тите.