„Европейският музикален фестивал” представя класическа музика от Стария континент

„Европейският музикален фестивал” представя класическа музика от Стария континент

Пет­надесетото издание на “Европейски музикален фес­тивал“, който ще се проведе в София от 25 март до 10 юни, е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2015 г. Прочутият оркес­тър ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS и елитни музиканти от Испания, Авс­т­рия, Полша и Швей­цария ще гос­туват на форума

Отк­риването на феста е на 25 март с кон­церт на вир­туоз­ния цигулар Марио Хосен, наричан от пресата „превъп­лъщение на Паганини“. Заедно с ансам­бъл „Софийски солисти“ и диригента Георги Пат­риков, Хосен ще изпълни забележител­ния цикъл на Астор Пиацола „Четирите годишни времена на Буенос Айрес”. Прог­рамата тази година се със­тои от 15 събития и в нея ще вземат учас­тие над 300 изпъл­нители от 10 страни.

Сред интер­с­ните имена са: Георги Чер­кин, Зор­ница Иларионова, Асен Тан­чев, Поли Генова, Коцето Калки, Софийски духов оркес­тър с диригент Юли Дамянов.

Основен акцент в прог­рамата е гос­туването на елит­ния британ­ски камерен ансам­бъл ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS на 6 април в зала „Бъл­гария“.

Оркес­търът е еталон за изк­лючително музикално майс­тор­с­тво и брилян­тен звук. Сфор­миран през 1958 г. от леген­дар­ния анг­лийски диригент и цигулар Сър Невил Маринър, ансам­бълът носи името на извес­т­ната лон­дон­ска цър­ква на площад „Трафал­гар“, където пред­с­тавя пър­вите си кон­церти. От няколко години музикален дирек­тор на със­тава е знаменитият американ­ски цигулар Джошуа Бел. Със своите над 500 албума, „Академията“ е сред най-записваните оркес­три в света. Оркес­търът изпъл­нява музиката за кул­тови филми като „Амадеус“, „Анг­лийс­кият пациент“ и „Титаник“, с което печели множес­тво наг­ради. За бъл­гар­с­ката пуб­лика прочутият със­тав ще свири творби от Двор­жак, Елгар, Моцарт и Бритън.

Друг интересен акцент от фес­тивала е клавир­ният рецитал на испан­с­ката пианис­тка Юдит Хауреги на 16 април, която гос­тува за първи път у нас.