Започна седмицата на балканското кино в Търново

Кинофес­тивалът „Бал­кан­ско игрално кино“ вече започна и ще продължи до 21 март. Фил­мите, които ще бъдат завър­тяни са спечелили наг­ради от фес­тивала „See a Paris“ в Париж, за фил­мово изкус­тво от Югоиз­точна Европа.

Прожек­циите са в голямата зала на общината на старата столица от 18 и 20 ч. Зрителите могат да гледат игрални продук­ции от Тур­ция, Словения, Румъния, Албания, Гър­ция, Хър­ватия и Бъл­гария. Сюжетите на лен­тите са насочени към остри и болни теми от ежед­невието на хората в бал­кан­с­ките страни. Прог­рамата пред­вижда за днес „Наб­людател­ната кула“ — Тур­ция, а за утре „Тилва рош“ — Сър­бия и „Мамка му и преход“ — Румъния. На 17 март — “Накаран да зам­лъкне“ — пъл­номет­ражен докумен­тален от Бъл­гария. На 20 март „Зная по-добро заг­лавие“ — Албания и „Наг­рада за провала“ — Гър­ция. На 21 март ще бъде прожек­тиран „Градът на децата“ — Гър­ция и “Канибалът вегетарианец“ — Хър­ватия.