Цветан Филев: Тютюнът е обречен на гибел без финансова помощ от държавата

Цветан Филев: Тютюнът е обречен на гибел без финансова помощ от държавата

За първи път тютюноп­роиз­водителите ще получат помощта си от бюджета за кам­пания 2019 г. по-рано от обичай­ното. Това ще стане в сед­мицата от 20 до 29 фев­руари 2020 г., когато на бранша ще бъдат преведени над 76 милиона лева преходна национална помощ,стана ясно след заседание на кон­сул­татив­ния съвет по тютюна. Обсъж­дан е и въп­росът за прек­ратяването на тази помощ, тъй като според европейс­ките рег­ламенти Бъл­гария може да под­помага тютюноп­роиз­вод­с­т­вото до 2020 г. включително. В тази връзка пред БНР Цветан Филев от асоциацията на тютюноп­роиз­водителите обяви, че в след­ващите месеци ще търси под­к­репа от останалите 6 дър­жави в ЕС, които предос­тавят национална помощ за тютюн, така че тя да бъде продъл­жена за тютюн и живот­новъди. Целта е до средата на годината пред­ложението да бъде заложено впроек­тозаконодател­с­т­вото за ОСП до 2027 г.

Няколко дър­жави прилагат подобна преходна национална помощ и мисля, че ще намерим съмиш­леници, допълни той. „Ако няма финан­сови инс­т­рументи за сек­тор тютюн, тютюнът ако остане само на продаж­ната си цена на тютюневата суровина, е обречен на гибел“, категорично заяви Филев. „Така че ще правим всичко да се осигури финан­сов инс­т­румент, да се работи по бъдеща схема сек­тор тютюн да има финан­сиране. И сега няма европейско, поне на национално ниво да успеем да го пос­тиг­нем“, комен­тира Цветан Филев.

През фев­руари помощта ще бъде изп­латена на 42 230 тютюноп­роиз­водители за кам­пания 2019 г. На заседанието са гласувани и одоб­рени став­ките за помощта по сор­тови групи Басми, Каба Кулак, Бър­лей и Вир­жиния. Те са на база 5% намаление спрямо пред­ход­ната 2018 г. Стопаните, отг­леж­дащи тютюн от сорта Басми до 1000 кг. ще получат по 2.18 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. по 2.12 лв./кг. и за над 2000 кг. по 1.41 лв./кг. Став­ката за тютюноп­роиз­водителите, отг­леж­дащи Каба Кулак, е 1.11 лв./кг.; за сорт Бър­лей е 0.81 лв./кг. и за Виржиния-0.64 лв./кг.

Рекол­тираните площи с тютюн през 2019 г. са 50 791 дка, произ­веденото количес­тво е 8 268 тона. Общото изкупено количес­тво тютюн до момента е 7 210 тона.