Във Великотърновско третирани земи с тор от заразен свинекомплекс

Във Великотърновско третирани земи с тор от заразен свинекомплекс

Земедел­ски земи в зем­лището на великотър­нов­с­ките села Бъл­гар­ско Сливово и Коз­ловец са третирани с животин­ска тор от свинеком­п­лекс, заразен с Африкан­ска чума по свинете (АЧС). Това съобщи земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева, която отговори на депутат­ски въп­рос относно съх­ранение и опол­зот­воряване на тор от промиш­лени свинеферми, засег­нати от заразата. Оказва се, че в три от четирите области, в които има промиш­лени свинеферми с кон­с­татирани огнища, не е извър­ш­вано торене на земедел­ски земи с течна и твърда фрак­ция. Става дума за облас­тите Русе, Силис­тра и Видин, а периодът е от 1 юли до 1 октом­ври 2019 г.

Един­с­т­вено индус­т­риал­ната ферма във великотър­нов­с­кото село Бъл­гар­ско Сливово е изк­лючение. Проверка установява, че с теч­ната торова фрак­ция от водоп­лът­ните лагуни на свинеком­п­лекса е третирано от 12 август до 13 сеп­тем­ври. От 13 до 29 сеп­тем­ври също е изпол­з­вана торова маса, но от сгради, в които не е кон­с­татирано заболяването. „С тор от заразена с АЧС ферма са наторени 3 000 дка земедел­ски земи във Великотър­нов­ско с дози от около 5 куб. м на декар. Общото количес­тво е 15 125 куб. м.“, показ­ват фак­тите.

Дан­ните сочат, че соб­с­т­вениците на тези земи, които попадат в 3-километровата зона около огнището, са: дружес­тво с ограничена отговор­ност, соб­с­т­веник на свинеком­п­лекса и Обс­луж­ваща произ­вод­с­т­вено пот­ребител­ска кооперация от село Бъл­гар­ско сливово.

Според дан­ните, цитирани от Десис­лава Танева, свинефер­мата в село Бъл­гар­ско сливово раз­полага с две водот­п­лътни лагуни от зат­ворен тип с обща вмес­тимост от 10 000 куб. м и торови канали в сградите за отг­леж­дане с обща вмес­тимост от 22 420 куб. м.