Нова книга на доц. Въто Христов констатира: Земеделието ни плаче за спасителна политика

Нова книга на доц. Въто Христов констатира: Земеделието ни плаче за спасителна политика

От печат излзе новата чет­върта по ред книга на аграр­ния учен и дъл­гогодишен стопан­ски ръководител и общес­т­веник доц. Въто Хрис­тов, в която прав­диво обрисува преход­ната раз­руха, която сполетя род­ното сел­ско стопан­с­тво. Под заг­лавието „Земеделието на Бъл­гария плаче за спасителна политика” Въто Хрис­тов пуб­ликува свои статии и анализи от левия печат, документи и становища на аграрниците-социалисти, писани до президента на Репуб­ликата, до инс­титуциите, до кон­г­реса на БСП. Книгата е не само историческа рет­рос­пек­ция на пагуб­ната аграрна политика на дес­ните правител­с­тва от началото на прехода, чиито негативни пос­ледици се усещат болез­нено и днес, така и на актуални теми като Африкан­с­ката чума по свинете, която нанесе пореден тежък удар по живот­новъд­с­т­вото ни през отиманалото лято. В книгата специално място е отделено на ролята на кооперациите за изг­раж­дане на социален модел на раз­витие на бъл­гар­с­кото село. „Връз­ката на Човека и Земята е тази, от която чер­пим Сила и Мъд­рост”, пише редак­торът на книгата жур­налис­т­ката Ина Михай­лова и допълва, че авторът е неуморен и прин­ципен защит­ник на истината, който не е поз­волил на конюн­к­турата да измени въз­г­ледите и идеите му. „Книгата е учеб­ник по родолюбие, всеот­дай­ност и любов към земята и човеш­кия труд”, допълва тя. Предиш­ните книги, издадени през 2014, 2015 и 2017 година се превър­наха в събитие в професионал­ната общ­ност на бъл­гар­с­кото земеделие, които казаха истината за нарушените позем­лени и арен­дни отношения и вредите, нанесени на хората, земята, на бъл­гар­с­кото село. Но пред­лагат и кон­к­ретна и професионално промис­лена алтер­натива в законодател­ната сфера и в аграр­ната и управ­лен­ска прак­тика, особено в частта на въз­с­тановяването на доб­рото от род­ното земеделие от близ­кото минало, на въз­с­тановяването на бъл­гар­с­кото аграрно произ­вод­с­тво. Редак­торът на пър­вия том на книгата, дъл­гогодиш­ният пред­седател на Окръж­ния народен съвет в Доб­рич и зам.-министър на земеделието Иван Хрис­тов бе написал, че с дей­ността си доц. Въто Хрис­тов дава надежда на дреб­ните соб­с­т­веници и на сел­с­кос­топан­с­ките труженици, че макар и с голямо закъс­нение, проб­лемите им са поп­равими.