Във Видинско откриха ку-треска в две стада с овце

Във Видинско откриха ку-треска в две стада с овце

Ку-треска при овце е отк­рита в два случая на в област Видин, като след кон­сумация на прясно сирене от ферма се е заразил софиянец, съоб­щава БНР. Взети са необ­ходимите мерки за нераз­п­рос­т­ранение на заболяването, стадата са в белог­рад­чиш­кото село Дъб­равка и в кул­с­кото село Тополовец. Док­тор Валери Вел­ков, начал­ник отдел Здравеопаз­ване на живот­ните в Аген­цията по храните във Видин комен­тира, че е отк­рито случайно,“от Дъб­равка тряб­ваше да пътуват към изложба за животни в Хановер. На случаен прин­цип взехме проба. Има положителна за ку-треска и гер­ман­ците отказаха пар­тидата“.

Стадото в Тополовец, Кул­ско е отк­рито след получена инфор­мация, че софиянец е купил неуз­ряло прясно сирене и го е кон­сумирал, след което се раз­болял от ку-треска и по обрат­ната връзка е изс­лед­вано стадото и една от пробите в положителна. “От кър­лежи се продава, не е типична за нашия регион, обаче заболяват и хора, при кон­сумация на неуз­ряло, прясно сирене или сурово мляко, леко пас­тьоризирано. Месото след тер­мична обработка не е проб­лем“, допълва д-р Вел­ков.

Стопаните не получават обез­щетение от дър­жавата заради заболяването, но бол­ните животни ще бъдат унищожени и се очак­ват останалите проби. На двете ферми са нап­равени озд­равителни планове.

Наложени са каран­тини за продажба и движение на живот­ните, до изяс­няване не здрав­ния статус, а стадата се наб­людават, комен­тира д-р Валери Вел­ков.