Какви осигуровки ще плащат земеделци и тютюнопроизводители през 2019 г.?

Какви осигуровки ще плащат земеделци и тютюнопроизводители през 2019 г.?

Колко ще плащат месечно през 2019 г. за осигуровки регис­т­рираните земедел­ски произ­водители и тютюноп­роиз­водители? Сега, когато Законът за дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за догодина вече е обнарод­ван и в него като минимален осигурителен доход за аграр­ния бранш е пот­вър­дено, че сумата ще е 400 лева, смет­ката може да бъде нап­равена.

Родените преди 1 януари 1960 г. трябва да превеж­дат месечно:За дър­жавно общес­т­вено осигуряване:

За фонд „Пенсии“:19.80% от 400 лв. — 79,20 лв. / при 69,30 лв. за 2018 г./

За фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво” / Забележка: тази осигуровка не е задъл­жителна, а е по избор/ — 3,5% от 400 лв.-14 лв. /при 12,25 лв. за 2018 г./

За здравно осигуряване:8% от 400 лв.-32 лв. / при 28 лв. за 2018 г./

Родените след 31 декем­ври 1959 г.:За дър­жавно общес­т­вено осигуряване:

За фонд „Пенсии”:14,8% от 400 лв. –59,20 лв. /при 51,80 лв. за 2018 г./

За фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво” /Забележка: тази осигуровка не е задъл­жителна, а е по избор/- 3,5% от 400 лв. –14 лв. /при 12,25 лв. сега/.

За допъл­нително задъл­жително пен­сионно осигуряване : 5% от 400 лв. — 20 лв. /при 17,50 лв. за 2018 г./

За здравно осигуряване: 8% от 400 лв. — 32 лв. /при 28 лв. сега/.

Ако земедел­ците са решили да се осигуряват на минимал­ния доход, те ще внасят общо 125,20 лева месечно, ако са изб­рали да превеж­дат сред­с­тва и по фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво”. С внасянето на определените суми по този фонд те ще бъдат парично обез­щетени при временна неработос­пособ­ност, временно намалена работос­пособ­ност /болнични/ и майчинство.В случай, че земедел­ците се откажат от вноски по фонда „Общо заболяване и май­чин­с­тво”, месеч­ният сбор на внос­ките ще бъде 111,20 лв.