Спасяването на премръзнали щъркели е опасно за здравето на хората, казват експерти

Спасяването на премръзнали щъркели е опасно за здравето на хората, казват експерти

Рис­ково е да поощ­ряваме хората да задър­жат бед­с­т­ващите щър­кели в къщите си, да ги хранят, да им оказ­ват много грижи, защото това все пак са диви животни и не можем да кажем дали не са болни и не зас­т­рашават здравето им, комен­тира пред „Фокус“ Десис­лава Славова – начал­ник отдел „Защита на природата“ в РИОСВ-София, по повод няколко такива случая в страната от пос­лед­ните дни. Тя уточни, че прекалената грижа може да доведе до одомаш­няване на птиците, а това са диви животни и трябва много умело да се под­хожда към тях. »Тоест, прекалената грижа по някой път може да има обратен ефект за птиците“, добави Славова.

“Тази нощ спасихме живота на четири щър­кела, които бяха сковани и зам­ръз­нали от поледицата“, съобщи в началото на сед­мицата Сафет Халид във Фейс­бук и пуб­ликува снимки на птиците в дома си. Сев­гин Рид­ван от каолинов­с­кото село Наум и семейс­т­вото му също спасиха 9 щър­кела, намерени в без­помощно със­тояние, целите пок­рити с лед в зем­лището на селото. И 45-годишна жена от раз­г­рад­с­кото село Киченица също е спасила щър­кел, съобщи меж­дув­ременно Дарик радио. Пър­воначално той не оказал никаква съп­ротива, но пос­топ­лен, я клъв­нал по ръката. Въп­реки това тя го занесла на топло в къща при род­нини, които да се грижат за него, докато времето се стопли. След това жената все пак отишла в Спешна помощ, където пър­воначално шокирала дежур­ните лекари с реп­ликата: “Ухапа ме щър­кел“, но след това й нап­равили необ­ходимите медицин­ски манипулации.