Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Всички земедел­ски стопани, които са получавали под­помагане по схемата за единно плащане на площ през пред­ход­ната стопан­ска година, ще трябва да плащат задъл­жителна вноска от 0.50 лв./декар за борба с градуш­ките и другите природни бед­с­т­вия. Парите ще се събират в общ фонд, където вноски ще правят също дър­жав­ният бюджет и някои зас­т­рахователни дружес­тва. Целта е годишно да се събират 3031 млн. лв. ресурс за защита на земеделието от природ­ните стихии. В предаването “Преди всички“ на БНР Емилия Манолова, която оглавява сек­тор „Анализи и стратегическо планиране“ в земедел­с­кото ведом­с­тво, под­черта необ­ходимостта от изг­раж­дането на модел на управ­ление на риска, който да пос­рещне климатич­ните предиз­викател­с­тва в земеделието. На европейско ниво управ­лението на риска в земеделието ще бъде във фокуса на сел­с­кос­топан­с­ката политика за след­ващия прог­рамен период, уточни екс­пер­тът. Планира се съз­даването на дър­жавно пред­п­риятие.