Баба Марта си направи много лоша шега с овощарите

Баба Марта си направи много лоша шега с овощарите

Внезапното застудяване е нанесло сериозно поражения на кайсиите и ранните сортове праскови в Сливенско

Внезап­ното зас­тудяване е нанесло поражения на кай­сиите и ран­ните сор­тове прас­кови в Сливен­ско. Това каза за БТА пред­седателят на Сдружение “Бъл­гар­ска прас­кова“ в Сливен Коста Пет­ров. В региона се отг­леж­дат близо 70 на сто от прас­ковените насаж­дения в Югоиз­точна Бъл­гария. Според агрос­татис­тиката прас­ковите са около 16 000 декара, около 3000 декара са насаж­дения със сливи и джанки, черешите са около 8000 декара.

Пет­ров обясни, че на 1 март в района по поречието на река Тун­джа тем­пературите са пад­нали до –17 градуса. При ран­ните сор­тове прас­кови има изм­ръз­ване на близо 50 на сто от цвет­ните пъпки. По-голям е процен­тът на изм­ръз­ване при кай­сиите. Не тол­кова големи са пораженията при сливовите и черешовите насаж­дения.

Пет­ров изрази тревога, че тези пов­ратни студове могат да предиз­викат апоп­лек­сия при плод­ните дръв­чета. Тя се получава, когато сокод­вижението в овош­ките е започ­нало, но нис­ките тем­ператури водят до зам­ръз­ване, а по-късно и до изсъх­ване на дръв­четата. Подобна ситуация овощарите от Сливен­ско пом­нят през 1985 година, когато при внезапно падане на тем­пературите, овош­ките са пос­т­радали. Това е наложило хиляди декари прас­кови да бъдат изкоренени.