Продавачите и купувачите на маслодайния слънчоглед на борсата дружно свалиха цените

Продавачите и купувачите на маслодайния слънчоглед на борсата дружно свалиха цените

Пър­вите дни на март донесоха повишение на цените на почти всички зър­нени кон­т­ракти по светов­ните борси, като това повишение е най-значително в САЩ. В Чикаго пшеницата бук­вално се изс­т­реля нагоре с плюс 23 долара до 218 щат­ски долара за тон, във Фран­ция промяната е с 4 девро до 168 евро за тон, в Украйна плюс 1 долар до 200 щд./т., а в Русия имаше понижение с 2 долара заради продъл­жаващите покупки от страна на Египет до 206 щд./т. При царевицата промяната в цените е твърдо нагоре – повишение със сериоз­ните 11 долара в САЩ, плюс 2 долара в Аржен­тина и 4 евро във Фран­ция и съот­вет­ните цени са 181 щд./т., 177 щд./т. и 163 евро/тон. Рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/ също пос­къпна с 5,50 евро до цена от 357,50 евро/тон, както и ечемикът във Фран­ция, който я пос­ледва с плюс 5 евро до 174 евро/тон.

В кръг “Зърно“ на „Софийска стокова борса” АД цените на кон­т­рак­тите не претър­пяха значителни промени. Хлеб­ната пшеница се пред­лагаше на 290300 лева за тон, тър­сене имаше на 275 лв./т., царевицата е близо като цена – 280290 лв./т. пред­лагане и 265 лв./т. тър­сене. При фуражна пшеница пред­лагането за насипна от място е на 275 лв./т., тър­сенето на 265 лв./т. При мас­лодай­ния слън­чог­лед пред­ложенията „купува“ са от 520 до 550 лв./т., а продавачите леко слязоха до 560570 лв./т. Всички цени са без ДДС.