Фермерите пропищаха от пашуващи животни, оставени на произвол сред нивите

Фермерите пропищаха от пашуващи животни, оставени на произвол сред нивите

Двама депутати от левицата отп­равиха пар­ламен­тарен въп­рос към аграр­ния минис­тър Румен Порожанов как ще се реши проб­лемът с унищожаването на земедел­ска продук­ция от пасищни животни, оставени без кон­т­рол от тех­ните соб­с­т­веници. Народ­ните пред­с­тавители Веска Нен­чева и Цветан Топ­чиев инфор­мират минис­търа за съсип­ването на ниви и земедел­ски кул­тури от преминаващия добитък. „При нас пос­тъпиха жалби за сис­темно унищожаване на ниви и сел­с­кос­топан­ска продук­ция от пасищни животни, които са оставени да се движат без­кон­т­ролно от тех­ните соб­с­т­веници“, под­чер­тават депутатите. Според тех­ните наб­людения, че подобни случаи има нав­сякъде в страната и те все повече зачес­тяват. „Проб­лемът е сериозен и значим, особено за стопаните в по-малките и отдалечени населени места“, отбеляз­ват Нен­чева и Топ­чиев.

Двамата питат минис­търа какво е неговото отношение към този проб­лем, как вижда въз­мож­нос­тите за решаването му и кон­к­ретно какви мерки ще пред­п­риеме. Планираната дата за устен отговор от Румен Порожанов е след сед­мица, на 9 март 2018 г. Соб­с­т­веници на животни от своя страна невед­нъж са пос­тавяли въп­роса, че пасищата са крайно недос­татъчни, а земедел­с­ките стопани се стремят да обработят мак­симално земите си, като не дават въз­мож­ност за без­кон­ф­лик­тно преминаване на стадата.