Според фермери предлаганите промени в закона за земите ще затруднят бизнеса

Според фермери предлаганите промени в закона за земите ще затруднят бизнеса

Пред­лаганите от управ­ляващите промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи (ЗСПЗЗ), ще увеличат админис­т­ратив­ната тежест за произ­водителите. Това заяви пред БНР Светос­лав Русалов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). Припом­няме, че агроминис­тер­с­т­вото предаде на прокуратурата 79 случая на опит за измама с хиляди декари земедел­ски земи. Сиг­налите бяха подадени от НАЗ. В законодател­ната инициатива са включи и омбуд­с­манът и сега в Народ­ното съб­рание са внесени промени, с които се затягат правилата за наемане на земедел­ски земи. Един от установените проб­леми при сегаш­ното законодател­с­тво е, че всеки може да даде под наем чужда нива, заяви на дис­кусия през сеп­тем­ври омбуд­с­манът Мая Манолова.

На нас в момента със законовите промени, които се пред­лагат, ще ни се въз­ложи допъл­нителна тежест относно админис­т­рирането на тези договори и въз­мож­ността да не се допусне да бъдат регис­т­рирани фал­шиви“, каза Русалов. Проб­лемът според него е, че ще трябва да бъдат препот­вър­ж­давани вече сключени договори. Той не е съг­ласен и да се предос­тавят скици на съдиите по впис­ванията. Няма как да се отменят вече сключени договори, допълни Русалов. Той смята, че измамите засягат земите, определени като бели петна (имоти, за които соб­с­т­веникът не е подал дек­ларация, че ще ги обработва, нито пък са наети. За тях произ­водителите плащат наем на дър­жавата, който соб­с­т­вениците могат да си потър­сят от облас­т­ните дирек­ции по земеделие – бел. р.).