В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

До десет палатки могат да се опъват край хижите на територията на Национален парк “Пирин“. Това гласи заповед на ръковод­с­т­вото на Национален парк /НП/ “Пирин“, под­писана от дирек­тора Росен Банен­ски. Заповедта е издадена съг­ласно Закона за защитените територии и определя мес­тата за опъване на палатки край обекти, които се намират на територията на национал­ния парк. До запъл­ване на капацитета от места е ограничението за двата същес­т­вуващи палатъчни лагери — единият е под хижа “Бън­дерица“, а другият — в м. Демянишка поляна под хижа “Демяница“.

Броят на палат­ките, които могат да се опънат край хижите, е ограничен до десет.

Това се отнася за районите на хижите “Без­бог“, “Демяница“, “Бън­дерица“, “Вих­рен“, “Яворов“, “Синаница“, “Беговица“, “Пирин“, “Тевно езеро“, “Спано поле“ и “Загаза“.

На под­ходящо място трябва да се пос­тавят табели, с които да се обоз­начат мес­тата за опъване на палатки. В заповедта са посочени и условията, които трябва да спаз­ват турис­тите, които опъват палатки. Те са задъл­жени да вземат всички необ­ходими противопожарни мерки, да не допус­кат палане на огън извън определените за това места пред палатъч­ните лагери, хижите и зас­лоните, да не се допуска увреж­дане на същес­т­вуващата рас­тител­ност в района, както и замър­сяване на окол­ната среда.