За Валери Симеонов степите край Калиакра били «хендеци»

За Валери Симеонов степите край Калиакра били «хендеци»

Степите край Калиакра са «хен­деци» (ров край пътя-разг.), които нямат нищо общо с юношес­ките роман­тични пред­с­тави за без­к­райни степи, по които препус­кат стада коне. Това обясни в сряда вицеп­ремиерът Валери Симеонов пред БНТ по казуса “Калиакра“. Той допълни, че няма как да е степна територия нещо, което е усвоено и пресичано от пътища и върху което има изг­радени обекти. Вицеп­ремиерът комен­тира, че степите би тряб­вало да продъл­жават и на румън­ска територия, но там нямало такива защитени зони. “Тези степи трябва да се кръс­тят понто-балчишки или понто-български степи, за да се знае, че става дума за нещо уникално. И не знам какво ще донесе това на Бъл­гария в туризма или в друг сек­тор. Това са едни пус­теещи хен­деци, които никога не са изпол­з­вани“, каза той.

Валери Симеонов не смята, че под защита трябва да бъдат пос­тавяни видове птици, които тук са в изобилие, само защото са изчез­нали от други райони на Европа. “Решението на казуси като този за “Калиакра“ минават в плащането на чужди грехове“, допълни той и прог­нозира, че след намирането на решение за “Калиакра“, трябва да се намери изход и от проб­лемите със защитените зони в Бал­чик, Шабла, Рила, Бан­ско и Стран­джа. Според него една от причините за това е, че защитените зони били очер­тавани с флумас­тер под натиска на екологични организации. Другата причина за Симеонов е, че след като са взети решения от дър­жавата за границите на “Натура 2000“ после са раз­решавани дей­ности, които са били в нарушение. Това налагало ком­пен­сиране на засег­натите хора.

Вицеп­ремиерът каза, че правител­с­т­вото на трой­ната коалиция е издало заповед за изг­раж­дането на раз­лични проекти в зона “Калиакра“ в нарушение на соб­с­т­вените си раз­поредби. Валери Симеонов описа драматично ситуацията, в която се намирало правител­с­т­вото, като сюжета на филма “Птиците“ на Хичкок.Ставало дума за неп­рекъс­нат ужас, който не свършвал.Вицепремиерът Симеонов очаква още по-големи проб­леми при въвеж­дането на заповедите за заб­рана на дей­ности за другите територии, основно в Стран­джа.

Текст под сним­ката: През октом­ври 2009 г. Бойко Борисов официално откри най-големия вет­ропарк в Бъл­гария — “Св. Никола“.