В Генерал Тошево жънат по 630 кг. жито от декар

В Генерал Тошево жънат по 630 кг. жито от декар

Изкупната цена обаче е ниска, жалват се зърнопроизводители

Жът­вата в Доб­ричко почти приключи.Средният добив от засетите с пшеница площи от 1 млн. и 213 дка е 569 кг/дка, а качес­т­вото на зър­ното е много добро, предаде БГНЕС. Най-висок добив от пшеница бележат стопаните от община Ген. Тошево — 630 кг/дка. Тех­ните очак­вания са таз­годиш­ната реколта да дос­тигне и 720 кг. Изкуп­ната цена обаче е ниска, споделят зър­ноп­роиз­водители. Жът­вата на ечемика в региона е пред своя край със среден добив от 470 кг/дка. Приб­рани са и една трета от засетите площи с мас­лодайна рапица. При тази кул­тура сред­ните количес­тва са 278 кг/дка. Със­тоянието на пролет­ниците към момента е добро. Според по-опитните стопани, вече се чув­с­тва лип­сата на влага.

Жът­вата на есен­ниците в област Раз­г­рад прик­лючи с по-високи добиви от миналогодиш­ните, съобщи Кремена Тихолова — главен сек­ретар в облас­т­ната земедел­ска дирек­ция. Сред­ният добив пшенично зърно е 600 кг/дка, с 50 кг повече в срав­нение с миналогодиш­ния. Произ­веденото количес­тво продук­ция от рекол­тираните над 481 000 дка засети площи въз­лиза на 290 265 тона.

Ожънатите с ечемик масиви са 62 138 дка, а получената продук­ция над­х­върля 35 470 тона. Отчетеният среден добив от стопаните е 570 кг/дка, което е с 40 кг по-висок от 2016 година.

Жът­вата на мас­лодай­ната рапица в област Раз­г­рад завърши със среден добив от 360 кг/дка. От рекол­тираните 110 582 дка е приб­рана общо 39 793 тона продук­ция. През миналата стопан­ска година произ­вод­с­т­вото на рапица в региона над­х­върли 35 00 тона, а сред­ният добив бе 340 кг от декар, допълни Тихолова.