4,7 млн. швейцарски франка дадоха старт за нов бизнес на 40 малки ферми

4,7 млн. швейцарски франка дадоха старт за нов бизнес на 40 малки ферми

За пет години българо-швейцарският проект „За Бал­кана и хората“ опроверга широко раз­п­рос­т­раненото твър­дение, че е неефек­тивно дър­жавата да финан­сира дреб­ните фер­мери в планин­с­ките райони и че тех­ният биз­нес не можело да се раз­вива в унисон с природ­ните закони. В случая с този проект ролята на дър­жавата беше поета от швей­цар­с­кото правител­с­тво и 10 природозащитни неп­равител­с­т­вени организации, които с час­тично финан­сиране от бъл­гар­ска страна насър­чиха биз­нес начинанията на 40 семейс­тва, живеещи в природни пар­кове или екологични зони от мрежата НАТУРА. За пет години и с бюджет от 4,7 млн. швей­цар­ски франка учас­т­ниците в този проект дадоха рамо при изпъл­нението на раз­лични инвес­тиционни проекти на дребни стопан­с­тва от 20 бъл­гар­ски общини, предимно в Стара планина. Днес тези фер­мери пред­лагат успешно своите продукти на фер­мер­с­ките пазари, като отново с помощта на българо-швейцарския проект до края на октом­ври в цен­търа на София всяка сряда ще се провежда пос­тоянен фер­мер­ски пазар.

Голямото пос­тижение на проекта „За Бал­кана и хората“ е, че под­помогна пред­п­риемачи от региони с голямо биологично раз­нооб­разие, чийто биз­нес е под­чинен на мисията да опаз­ват природата. В тази връзка пос­ланикът на Швей­цария в Бъл­гария Денис Кнобел под­черта, че по биологич­ното си раз­нооб­разие Бъл­гария е на второ място в Европейс­кия съюз, като цели 20 процента от територията й се намират в екологич­ната мрежа НАТУРА, което трябва да се съх­рани.

Основ­ната цел на този проект е да насърчи съв­ремен­ните млади хора да раз­виват биз­нес в екологично чисти региони, тъй като обез­людяването е проб­лем, зас­т­рашаващ икономиката на много европейски дър­жави.