Търсенето на комбайни остава постоянно и това лято

Търсенето на комбайни остава постоянно и това лято

Въп­реки очак­ванията за спад в продаж­бите на ком­байни през 2017 г. дан­ните на минис­тер­с­т­вото на земеделието за пър­вото полугодие показ­ват, че тър­говията върви със същите тем­пове като миналата година. От първи януари до 30 юни в страната са регис­т­рирани 92 нови ком­байна, съоб­щиха за Синор.БГ от минис­тер­с­т­вото на земеделието.

В същото време дан­ните за седемте месеца на миналата година – до 31 юли, показ­ват, че новорегис­т­рираните машини за прибиране на зърно са били 93.

И миналата, и тази година земедел­ците не раз­читаха особено на сел­с­ката прог­рама, затова инвес­тициите в тех­ника са извър­шени изцяло от земедел­с­ките произ­водители. На фона на сриващите се цени на зър­ното този фак­тор е обнадеж­даващ, тъй като показва желанието на бъл­гар­с­кия фер­мер да обновява машин­ния си парк.

Обик­новено продаж­бите на ком­байни се извър­ш­ват преди жът­вата и понеже дан­ните за юли тепърва се очак­ват, то по всяка вероят­ност и тази година тър­гов­с­кият баланс на дис­т­рибуторите ще бъде аналогичен на този от 2016-а, когато за цялата година регис­т­рираните нови ком­байни дос­тиг­наха 115.

Тър­говията с трак­тори показва почти същата кар­тина като при ком­бай­ните. Докато за цялата 2016 година са регис­т­рирани 1 222 машини, то за полугодието на 2017 г. тех­ният брой е 605.

Тър­сенето на телес­копични и челни товарачи също се движи с миналогодишни тем­пове. През това полугодие са регис­т­рирани 90 телес­копични машини и 48 челни товарачи. През цялата 2016 година новозакупените телес­копични товарачи са били 197, а чел­ните – 109.