Дъждовете блокираха пролетната сеитба в Северна България

Дъждовете блокираха пролетната сеитба в Северна България

На много места са паднали и слани, което е необичаен стрес за посевите

Дъж­довете и ряз­кото зас­тудяване от пос­лед­ните дни пос­тавят пред сериозно изпитание фер­мерите от Северна и Югозападна Бъл­гария, които закъс­няват с пролет­ната сеитба. В същото време в останалите южни райони от страната времето е напълно под­ходящо за работа и там сел­с­кос­топан­с­ките дей­ности вър­вят без проб­леми. Това съоб­щиха за Синор.БГ от асоциацията на зър­ноп­роиз­водителите по повод със­тоянието на посевите в страната. След напоител­ните валежи днес в редица части на северна Бъл­гария са пад­нали и слани, което е необичаен стрес за посевите.

В Русен­ско, Видин­ско в цяла Западна Бъл­гария стопаните от една сед­мица изобщо не могат да влязат в нивите заради сил­ната преов­лаж­неност на поч­вата.

Освен забавянето на пролет­ната сеитба те не могат да започ­нат пролет­ното под­х­ран­ване на есен­ниците. В същото време дей­нос­тите в южните и източни части от страната вър­вят по план, като масово се сее слън­чог­лед.