Пролетният мраз в събота унищожи кайсиите и 70% от праскови, сливи и ранни череши

Пролетният мраз в събота унищожи кайсиите и 70% от праскови, сливи и ранни череши

Сланата, която падна на 26 март, събота, между 6 и 8 часа сут­ринта, унищожи напълно кай­сиите в Плов­див­с­кото поле. При прас­ковите, сливите и ран­ните череши от сорт Бигаро Бюрла, пораженията са 70 на сто. Това са наб­люденията на Красимир Кум­чев, който има стопан­с­тво в село Трилис­т­ник. Най-ниската тем­пература, която тер­мометърът е измерил в неговите градини на 26 март, е била минус 2 градуса. Рекол­тата е най-застрашена, когато вече е фор­миран малък плод, да кажем, кол­кото грахово зърно. Гор­ните клетки изм­ръз­ват и плодът спира на нарас­тва. Някои си обяс­няват това с болести, но истината е, че зад явлението стои пролет­ният мраз, обясни за АгроП­лов­див производителят.Заради студът в края на миналата сед­мица, ран­ните череши най-вероятно ще са с доста високи цени. Те няма да ком­пен­сират загубите на произ­водителите, тъй като количес­т­вата ще са нез­начителни. Същото се отнася и за прас­ковите и сливите.

Според Кум­чев, рис­кът пред средно ран­ните масови череши от сор­товете Ван и Бинг, не е отминал. Събот­ният мраз е поразил 2025% от цветовете и това се вижда от потъм­нелите близълца на плод­ниците. Ако цъф­тежът на тези сор­тове продължи дос­татъчно дълго при спокойно и топло време, така че пчелите да могат да ги опрашат, рекол­тата от тях ще е добра, комен­тира той.

Най-устойчиви срещу отрицател­ните пролетни тем­ператури, са сем­ковите видове, които цъф­тят по-късно. Ябъл­ките нап­ример ще отворят цветове между 10 и 20 април. Най-лошото в тази ситуация е, че зас­т­рахователите поемат риска от слани след 20 април. Пред­лагал съм невед­нъж зас­т­рахов­ките да се прилагат от 15 март при двойно по-висока тарифа. Това обаче не се въз­п­риема от дружес­т­вата. Абсур­дно е зас­т­раховането срещу пролетни слани да е с начална дата 20 април. То е все едно ако вър­лува шап, зас­т­рахователите да започ­нат да издават полици, след като болестта е овладянау комен­тира Красимир Кум­чев.