Млякото с 35 % надолу, а сиренето с 12 % нагоре

Млякото с 35 % надолу, а сиренето с 12 % нагоре

Гневни животновъди и млекопроизводители се събраха пред земеделското министерство

Нис­ките изкупни цени, дос­тиг­нали нивата от 4045 до 60 ст. за литър мляко, вносът на големи количес­тва млечни продукти в страната ни след ембар­гото за Русия — това са част от проб­лемите, които доведоха вчера десетки живот­новъди на протест пред сградата на аграр­ното министерство.От бранша твър­дят, че изкуп­ната цена на млякото е пад­нала с 35 на сто, но за сметка на това в магазините се е увеличила с 12 процента.

Фер­мерите са притес­нени от трайно нис­ките цени на млякото и нас­тояват за намеса на минис­тер­с­т­вото за завишен кон­т­рол върху вноса на сирена и каш­кавали. Те се оплак­ват от нелоялна кон­курен­ция на внос­ните и евтини сирена от страните, които изнасяха големи количес­тва за Русия. Според част от фер­мерите много от тези сирена сега се преопаковат в Бъл­гария и се пред­с­тавят за наше родно произ­вод­с­тво. В същото време в условията на отпад­нала квотна сис­тема страните с раз­вито интен­зивно живот­новъд­с­тво кон­курират сериозно мес­т­ните млечни ферми. Преоб­ладаващата част от протес­тиращите бяха живот­новъди от Пър­вомайско, Хас­ков­ско и Старозагор­ско.

В комен­тар за БТА Михаил Михай­лов, пред­седател на Национал­ната асоциация на говедовъдите в Бъл­гария, посочи, че като човек от бранша прин­ципно е съг­ласен с исканията и проб­лемите, които са нат­рупани в него през годините. По думите на Михай­лов проб­лемът е особено сериозен за стопан­с­т­вата, които не са успели да нап­равят подоб­рения и така трудно се кон­курират с големите ферми. “Все пак не трябва да заб­равяме, че МЗХ за миналата година изпълни всички свои ангажименти към живот­новъдите в Бъл­гария“, комен­тира още Михай­лов.