Подадени са 431 заявления за компенсиране на пропаднали площи

В облас­т­ните дирек­ции на фонд „Земеделие“ са подадени 431 заяв­ления по схемата за дър­жавна помощ за ком­пен­сиране на загубите на земедел­ски стопани в резул­тат на природни бед­с­т­вия или неб­лагоп­риятни климатични условия, нас­тъпили през 2015 г., съоб­щиха от ведом­с­т­вото. За този период са пред­видени 4 196 400 лв.

С дър­жав­ната помощ ще се ком­пен­сират 80% от щетите за плодове, зелен­чуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица, тютюн, памук и други кул­тури.

Обез­щетението за зър­нени и фуражни кул­тури е 50 на сто, а за зимна мас­лодайна рапица – 30%.

На под­помагане под­лежат земедел­с­ките стопани, които имат кон­с­тативни протоколи за 100% пропад­нали площи със земедел­ски кул­тури, в резул­тат на неб­лагоп­риятни климатични условия.