Фермери ще съдят фонд “Земеделие“ и аграрното министерство

Стопаните се жалват от неправомерни действия от страна на зам. министъра на земеделието и храните Васил Грудев

Национал­ната асоциация на земедел­с­ките стопани отп­равя покана към всички фер­мери, които ще бъдат ощетени с по-ниски от пред­видените ком­пен­саторни плащания по мярка “Агроекология и климат“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020, да се присъединят към завеж­дането на колек­тивен съдебен иск срещу Дър­жавен фонд “Земеделие“ и Минис­тер­с­тво на земеделието и храните. Това се казва в съоб­щение на организация, изп­ратено до медиите. Оттам посоч­ват, че от месеци са налице неп­равомерни дейс­т­вия от страна на зам. минис­търа на земеделието и храните Васил Грудев. Той е променил наред­бата за агроекологич­ните плащания (Наредба № 7 от 24 фев­руари 2015 г.) и вместо фик­сиран раз­мер на суб­сидията минис­тер­с­т­вото е посочило, че помощта ще е “до пър­воначално обявената суб­сидия“.

Наред­бата е променена “на тъмно“ още през август 2015 г., и то чрез промяна в зак­лючител­ната раз­поредба на друга наредба – за мярка ЛИДЕР (Наредба № 16 от 30 юли 2015 г.), която няма нищо общо със схеми за под­помагане на площ, посоч­ват от асоциацията. По нейни данни в зак­лючител­ните раз­поредби е добавена преди всяка стой­ност на став­ките за под­помагане “в раз­мер до“ вместо “в раз­мер на“. Изменението не е оповес­тено на заин­тересованите страни и се е случило, след като фер­мерите са осъщес­т­вили агроекологич­ните ангажименти, като са реализирали всички раз­ходи по изпъл­нението им, за да не бъдат сан­к­ционирани.

Общият бюджет, пред­виден за мярка “Агроекология и климат“, е 223 млн. евро до 2020 година. Кан­дидат­с­т­ването при едни условия с точно определени финан­сови параметри и одоб­ряването при други противоречи на европейс­ките рег­ламенти за прилагане на прог­рамата и е в остър раз­рез с бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, допъл­ват от асоциацията.

Редица асоциации и земедел­ски стопани многок­ратно сиг­нализираха и се опит­ваха да влязат в диалог по проб­лемите, пред които са изп­равени, което до момента не доведе до никакъв резул­тат. До този момент един­с­т­веният официален комен­тар от страна на Васил Грудев е бил на заседанието на Комисията по европейс­ките въп­роси и кон­т­рол на европейс­ките фон­дове на 27.01.2016 г. Тогава той е съоб­щил каква промяна е нап­равена.

Съдеб­ният иск ще цели опаз­ването на интереса на хиляди бъл­гар­ски земедел­ски стопани, които за пореден път ще бъдат ощетени от управ­лен­ски решения “на тъмно“ без ясна причина, съоб­щават от асоциацията. И към днешна дата, макар Дър­жавен фонд “Земеделие“ да съоб­щава, че пред­с­тои плащане по мяр­ката, не е обявено колко и на кои стопани ще бъде раз­п­латено, допъл­ват оттам.