Европейските земеделци загубили 5,1 млрд. евро заради външна политика

Загубите на фер­мерите в ЕС заради вън­шна политика са в раз­мер на 5,1 млрд. евро. Това се казва в официално изяв­ление на Копа Коджека по повод кризата в млеч­ния сек­тор, зелен­чукоп­роиз­вод­с­тво и овощар­с­т­вото в кон­тек­ста и на Рус­кото ембарго.

От Копа Коджека са категорични, че Европа трябва да смени целия механизъм на фун­к­циониране на под­помагането в засег­натите сек­тори. Те отчитат, че протес­тите на фер­мери в раз­лични дър­жави от цялата общ­ност ще се задъл­бочат през след­ващите месеци, ако не се пред­п­риемат пакет от спешни пазарни и финан­сови мерки за стабилизиране на засег­натите сек­тори в сел­с­кото стопан­с­тво.