Над 2 хиляди овощари заявиха помощ за борба с вредителите по градините

Прик­лючи приемът на заяв­ления за ком­пен­сиране раз­ходите на земедел­с­ките стопани, които пръс­кат срещу вредители по овощ­ните градини, съоб­щиха от фонд „Земеделие”. Дър­жав­ните помощи се отпус­кат по Национал­ната прог­рама за кон­т­рол на вредителите по трай­ните насаж­дения през зим­ния период за 2016 година.

Подадените заяв­ления са 2 267, като до до 27 май земедел­с­ките стопани трябва да сключат договорите и да получат сред­с­т­вата. До 15 апри пък е срокът, в който фер­мерите трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извър­шените мероп­риятия.

Припом­няме, че по схемата са пред­видени общо 3 млн. лв., от които 2 млн. лв. за продукти за рас­тителна защита в периода след преминаване на студовете до набъб­ване на пъп­ките и 1 млн. лв. за препарати за ускоряване на процесите на гниене на лис­тата през зим­ния сезон, които се прилагат в периода на масов лис­топад през есента.