ВЕРВАЙТЕ МИ! ОПРАЙХ СЪ!

ВЕРВАЙТЕ МИ! ОПРАЙХ СЪ!

Цар­чето отново осъди Бъл­гария, този път в Страс­бург, че видиш ли, от 2009 година, не можел да си пол­зва имотите в Бъл­гария. Съдът дава срок на дър­жавата да се раз­бере с него какви вреди иска да му бъдат изп­латени. Тази динас­тия освен национални катас­т­рофи, друго не е донесла на Бъл­гария. Помня как в пър­вото си интервю в Мад­рид се къл­неше, че нищо не иска от Бъл­гария — нито имоти, нито пари! После се раз­бра, че щял да ни оправи за 800 дни. Явно поради недоб­рият бъл­гар­ски език е станал лап­сус и всъщ­ност е казал: “Ще се оправя за 800 дни!“. Ние криво сме раз­б­рали. Алч­ността му премина всякакви граници. Докол­кото съм чела исторически документи, дядо му с един куфар от кръч­мите във Виена е дошъл да цар­с­тва тук. Как така е пос­т­роил тол­кова дворци и чиф­лици, не става ясно. Прав­ните аспекти са ми ясни. Морал­ните, или по-скоро — неморал­ните, също! Да се вър­неш в дър­жава, в която родата ти е причинила национални катас­т­рофи, да се провалиш напълно в управ­лението, да си сложиш бодигарда да управ­лява дър­жавата, да докараш разни крад­ливи юпита… И отново си спом­ням ревящите със сълзи хорица, които го пос­рещ­наха на бъл­гар­ска земя. Щял да ги спаси! Е, спаси себе си! Вместо мораториум върху имотите, пред­лагам закон, с който да се заб­рани тази динас­тия да стъпва на бъл­гар­ска земя! И да се кон­фис­кува всичко. И без това не е тяхно! Чак и 15 хиляди декара под връх Мусала искаше! Наг­лост, която наис­тина е цар­с­т­вена! А сега, скъпи цар­ски фенове, чакайте да плащаме! И си опичайте акъла, защото ако продъл­жавате с без­мозъч­ните въз­торзи, това ни чака! Елена Гун­чева От Фейс­бук, (със сък­ращения)