Храната на българина рекордно скъпа

Храната на българина рекордно скъпа

Най-много са се вдигнали цените на едро на олиото, брашното, пилешкото месо, яйцата и ориза

Рекор­дно пос­къп­ване на храните на прага на есента. Цените на основ­ните продукти, които купуваме, са се повишили значително през пос­лед­ната година, показ­ват дан­ните на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата. Според екс­перти новите цени на тока, природ­ния газ и пет­рола ще доведат и до нов ръст в тър­гов­с­ката мрежа,съобщава Нова телевизия. Към началото на сеп­тем­ври най-много са се вдиг­нали цените на едро на олиото, браш­ното, пилеш­кото месо, яйцата и ориза. Спрямо година по-рано някои от тях са пос­къп­нали с близо 50 % — като олиото, нап­ример. При плодовете и зелен­чуците най-сериозен спрямо същия период на миналата година е скокът при крас­тавиците, прас­ковите, зелето, мор­ковите и чуш­ките. През август изненад­ващ ръст от близо 33 % беше отчетен и при светов­ните цени на храните. Седем сед­мици под­ред цените на храните на едро вър­вят нагоре, пот­вър­ж­дават и от Комисията по стоковите борси и тър­жищата. „Интерес­ното е, че същата тен­ден­ция се наб­людава в Гер­мания, Пор­тугалия, Фран­ция и Испания“, комен­тира Владимир Иванов, пред­седател на ДКСБТ. Най-много на едро са пос­къп­нали плодовете и зелен­чуците, а абсолютен рекор­дьор през пос­лед­ната година е олиото. Произ­вод­с­т­вото става по-скъпо и заради по-скъпите ток и горива, обяс­няват от бранша. Но засега задър­жат цените. „Преработ­вател­ната индус­т­рия е много зависима от тока — като започ­нем от произ­вод­с­т­вото на хляба и стиг­нем до поточ­ните линии за пакетиране на всички храни. Нашите членове полагат големи усилия да забавят този натиск и той да не стига дирек­тно до пот­ребителя“, комен­тира Яна Иванова от Сдружението “Храни и напитки“. През пос­лед­ния месец раз­ходите за отг­леж­дане на плодове и зелен­чуци също рас­тат, но засега произ­водителите сами поемат раз­ликата на пазара. Цената на хляба пос­тоянно хвърчи нагоре Има покач­ване в цените на всички стоки и услуги. Отчитаме инф­лация в рам­ките на 20%, сподели Марияна Кукушева, пред­седател на УС на Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите. По думите ѝ това неминуемо ще доведе до пос­къп­ване на хляба. Тази година за първи път живеем и работим в условия на фор­с­мажор. За първи път по време на жътва цената на зър­ното се покачи с 30%. За първи път имаме 200% покач­ване на газа и 150% покач­ване на цената на енер­гията. Има и 20% покач­ване на тран­с­пор­т­ните услуги, като в себес­той­ността на хляба влиза и цената на човеш­кия труд, както и на ДДС-то, обясни Кукушева за bTV. Тя каза още, че в бранша има недос­тиг на кадри в рам­ките на 2025%, но той се ком­пен­сира по вът­решен механизъм от всеки произ­водител. Има траен тренд на покач­ване на всички цени — и на енер­гията, и на суровините, и на тран­с­порта, и на всички останали материали, комен­тира Кукушева. Тя пред­ложи ДДС-то на всички стоки и услуги да се намали на 9%, за да може да се обере пос­къп­ването на основ­ните продукти и услуги.