Служебното правителството няма да маха добавката от 50 лв. към пенсиите

Служебното правителството няма да маха добавката от 50 лв. към пенсиите

“В момента, в който инс­титуциите имат готов­ност да обявят лицата в списъка по “Маг­нит­ски“, той ще стане дос­тояние на общес­т­веността. Този списък е динамичен и пос­тоян­ната работна група ще има задачата неп­рекъс­нато да анализира хората в него и свър­заността им с други. В същото време лицата, които са прек­ратили свър­заността си, ще бъдат изк­люч­вани от този списък“ — това заяви в интервю за “Нова телевизия“ вицеп­ремиерът и минис­тър на социал­ната политика Гълъб Донев. По думите му основ­ната цел на пуб­ликуването му е да защити дър­жав­ните пред­п­риятия и дружес­тва. Социал­ният минис­тър увери, че добав­ката от 50 лв. към пен­сиите ще продължи и по времето на служеб­ния кабинет. “Тя няма да бъде прек­ратена и пен­сионерите могат да бъдат спокойни. Ние я приемаме като един добър стимул и инс­т­румент за повишаване на пот­реб­лението. То пък помага на биз­неса и икономиката. Мога със сигур­ност да кажа, че докато служеб­ното правител­с­тво управ­лява, тази добавка ще бъде изп­лащана“, заяви той. Донев комен­тира и решението за увеличение на пен­сиите с 5% и обясни, че тези, които няма да го получат, са хората, чиито пен­сии са били вече увеличени от 1 януари. Той комен­тира и пред­лаганите от правител­с­т­вото нис­колих­вени кредити. “Няма да пов­тарям ман­т­рата, че пари в бюджета няма, защото актуализацията не се случи. Този допъл­нителен инс­т­румент, който ще бъде пус­нат на пазара, е един вид прог­рама за въз­с­тановяване на нор­мал­ното раз­витие на икономиката. Това са т.нар. нис­колих­вени кредити. Пър­вата година няма да се плаща нито глав­ница, нито лихва. Срокът за връщането също е дълъг — 7 години“, обясни Донев.