НАП поема надзор върху хазарта

Депутатите окон­чателно отх­вър­лиха пред­ложенията на Валери Симеонов хазар­тът да се организира само в пет­з­вез­д­ните хотели, курор­т­ните ком­п­лекси и на 20 км от границата. Според записаните изменения в Закона за хазарта, окон­чателно приети вчера, финан­совите изис­к­вания за мал­ките ком­пании от бранша са силно завишени, а дос­тъпът на еднолични тър­говци до лицензи за казина и игрални зали на прак­тика е преус­тановен. Правото на това ще имат само дружес­тва с ограничена отговор­ност или акционерни дружес­тва с поименни акции. Трябва да отбележим, че промените бяха нап­равени от Валери Симеонов и под­к­репени от ГЕРБ между двете четения на законоп­роекта. По-рано част от спор­ните промени в Закона за хазарта, пред­ложени от Симеонов, не получиха пар­ламен­тарна под­к­репа, но се оказва, че фир­мите все пак са изп­равени пред сериозни труд­ности заради поред­ния ремонт на законодател­ната рамка. Съг­ласно приетите тек­с­тове изис­к­ванията за изцяло внесен капитал стават в раз­мер на 1,5 млн лв. за казината и игрални зали. Пър­воначално пред­ложението бе за 3 млн. лв. Пред­ложението за нова, еднок­ратна такса за казина и игрални зали — съот­ветно по 2 и 1 млн. лв., ако лицен­зът е 10-годишен също претърпя промени в пос­лед­ния момент. В крайна сметка депутатите се съоб­разиха с исканията на протес­тиращите и так­сата бе редуцирана в диапазона между 250 и 500 хил. лв. Пак по пред­ложение на Симеонов бяха повишени и сумите за нап­равени инвес­тиции, с които операторите трябва да се ангажират, за да получат лиценз. Любопитно е, че на сайта на пар­ламента не е качен док­ладът от приетите на второ четене промени от водещата ресорна комисия. Според новите поп­равки се дава въз­мож­ност на изпъл­нител­ния дирек­тор на НАП да издава, отказва, прек­ратява или отнема лицензи за организиране на хазар­тни игри. Данъч­ните ще кон­т­ролират и нап­равените инвес­тиции и сред­с­т­вата за организиране на игрите на лицен­зираните оператори. Друга важна промяна е, че на прак­тика дър­жав­ният над­зор над хазарта ще се осъщес­т­вява от НАП, а не от Дър­жав­ната комисия по хазарта (ДКХ), както беше досега. Това пред­ложение се появи също между двете четения. Така Дър­жав­ната комисия по хазарта ще бъде зак­рита, а активите, пасивите, архивът, както и другите права и задъл­жения на зак­ритата Дър­жавна комисия по хазарта, преминават към Национал­ната аген­ция за приходите. Предос­тавените до влизането в сила на промените нед­вижими имоти на Дър­жав­ната комисия по хазарта, също преминават към управ­ление на НАП.