Започваме новия пазарен сезон с 4,5 млн. тона пшеница

Започваме новия пазарен сезон с 4,5 млн. тона пшеница

4 494 274 тона е количес­т­вото пшеница, с което страната раз­полага за новия пазарен сезон 2020/2021. Припом­няме Ви, че той стар­тира на 1 юли. По данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите, произ­ведените количес­тва от тях са 4 204 274 тона и преходен остатък от реколта 2019/2020 г. — 290 000 тона. Към 17 юли общото пот­реб­ление на пшеница е 258 454 тона, от които 66 450 тона за вът­решно пот­реб­ление и 192 004 тона напус­нали количес­тва. Запасите от пшеница по оперативна инфор­мация към 17 юли се оценяват на 4 235 820 тона.