Коронавирусът порази и цената на петрола

Цените на пет­рола пад­наха вчера поради опасения от намаляване на тър­сенето в случай на раз­п­рос­т­ранение на коронавирус­ната епидемия, тръг­нала от Китай. Освен това котиров­ките тръг­наха надолу и сред като Меж­дународ­ната аген­ция по енер­гетика (IEA) прог­нозира свръх­п­ред­лагане през пър­вата половина на годината, което спомогна за намаляване на опасенията относно прекъс­ванията на произ­вод­с­т­вото в Либия. Екс­пер­тите на Goldman Sachs предуп­реж­дават, че ако епидемията от новия вирус се раз­п­рос­тре тол­кова широко раз­п­рос­т­ранена, кол­кото и и атипич­ната пнев­мония SARS през 2003 г., може да намали цената на барел пет­рол с 2,9 долара. Според китайс­ките власти броят на пот­вър­дените случаи на заразяване с нов вид коронавирус в Китай дос­тигна 440, девет души загинаха . Епидемията от SARS през 2003 г. “беше наис­тина тежка“, казва икономис­тът Oversea-Chinese Banking Corp. в Син­гапур Хауи Ли. “Летищата станаха празни, заетостта на хотели се понижи и това се отрази негативно върху икономиката“, цитира екс­пер­тът Bloomberg. Според него сега пред­лагането на пет­рол­ния пазар е повече от дос­татъчно, а динамиката на цените на пет­рола до голяма степен зависи от нивото на тър­сене. Фатих Бирол, ръководител на Меж­дународ­ната аген­ция по енер­гетика, заяви във втор­ник, че “светът е залят от пет­рол, особено от САЩ“. Това премахна притес­ненията относно въз­мож­ността за намаляване на дос­тав­ките от Либия в резул­тат на блокиране на екс­пор­т­ните прис­танища в страната от страна на привър­жениците на Либийс­ката национална армия на Халифа Хаф­тар.