Гроздето на безценица, 20 ст. за килограм

Гроздето на безценица, 20 ст. за килограм

Според производителите слабото търсене тази година се дължи на внос

Изкуп­ните цени на гроз­дето в Сливен­ско пад­наха до 20 стотинки за килог­рам. Това съобщи пред БТА Димитър Пет­ков, кмет на сливен­с­кото село Глуш­ник, където се намират едни от най-големите лозови масиви в общината. Проб­леми с реализирането на продук­цията срещат и произ­водителите от съсед­ните села Драгоданово, Калояново и Блатец. Такава цена пред­лагат прекуп­вачите за винените сор­тове грозде, сред които традицион­ните мес­тни са мус­кат, мис­кет, ркацители, сливен­ска шевка, мерло и каберне. Много от стопаните се принуж­дават да продават продук­цията си на пътя, като изкуп­ната цена на дребно е около 50 ст. за килог­рам. Според хората цената е много ниска и не може да пок­рие раз­ходите за лозята, сред които пръс­кане, прекопаване, рязане и др. За да не бъдат на загуба, произ­водителите трябва да продадат продук­цията си на минимум 60 ст. за килог­рам. Рекол­тата е с много добро качес­тво, гроз­дето е с висока захар­ност, добивите също са високи. По инфор­мация от Облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“ в Сливен сред­ният добив при винените лозя в Сливен­ско е 715 кг/дка, а при десер­т­ните сор­тове — 500 кг/дка. В пред­ходни години гроз­дето е било изкупувано от тър­говци от Северна Бъл­гария, а по-малко от вин­п­роми. Произ­водителите смятат, че слабото тър­сене тази година се дължи на внос от Румъния, Мол­дова и Македония на по-ниски цени.