55% от българите нямат пари за лятна почивка

55% от българите нямат пари за лятна почивка

Мнозинството от тях не са ходили на море и или планина повече от 20 години

Проуч­ване на изс­ледовател­с­кия цен­тър “Тренд“ сочи, че 40% от пъл­нолет­ните бъл­гари планират да ходят на почивка това лято, а повече от половината (55%) не планират. 5% са тези, които не знаят или все още не са взели решение за почивка лет­ния сезон. В демог­раф­с­ките раз­бивки се регис­т­рират по-високи нива на планиране на почивка това лято сред младите групи – 1829 г. и 3039 г., както и сред живеещите в столицата. Хората на въз­раст над 60 години и живеещите в селата, са сред тези, които в най-малка степен планират да почиват това лято, което може да се обясни с по-трудната мобил­ност, финан­сови причини и здравос­ловно със­тояние. Основ­ната причина сред посочилите, че не планират да ходят на почивка това лято, е лип­сата на финан­сови въз­мож­ности (70%), като тук се регис­т­рира и динамика спрямо образовател­ния статус – тези с висше образование и живеещи в столицата в по-малка степен изтък­ват финан­совия аргумен­тация на почивка Една пета от бъл­гарите, които не планират почивка това лято, дек­ларират, че не са ходили на почивка през лет­ния сезон от между 5 и 10 години. Висок е процен­тът и на тези, които дек­ларират, че не са ходили на почивка през лятото повече от 20 години, като спрямо въз­рас­товите раз­бивки, си личи, че това са в най-голяма степен хората над 70 години.