Миньорите от “Марица-изток“ на протест в столицата

Миньорите от “Марица-изток“ на протест в столицата

Протес­тно митинг-шествие на миньорите от дър­жав­ните “Мини Марица-изток“ се проведе вчера в цен­търа на София. Някол­кос­тотин души прис­тиг­наха в София от Рад­нево и Стара Загора, за да учас­т­ват в “протес­тен поход за спасяване на бъл­гар­с­кия въг­ледобив“, под знамената на КНСБ и КТ “Под­к­репа“. Миньорите искат да се увеличи с 15 процента цената на добиваните в Мариш­кия басейн въг­лища. Пред­седателят на миньор­с­ката федерация към КТ “Под­к­репа“ Владимир Топалов, обясни, че пред­п­риятието осигурява около 40% от енер­гетиката на страната. Лип­сата на гарант за същес­т­вуването му обаче може да доведе до риск за сигур­ността на Бъл­гария, което не трябва да се допуска. Той категорично опроверга думите на енер­гий­ния минис­тър Теменужка Пет­кова, че това ще доведе до скок в цената на тока. Към този момент нищо не налага това, твърди Топалов. По думите на на президента на КТ «Под­к­репа» Димитър Манолов дър­жавата трябва спешно да се намеси и да суб­сидира работата на въг­ледобив­ните пред­п­риятия, за да не се допуска колапс в енер­гетиката. Манолов добави, че проб­лемите на мините не трябва да се решават за сметка на топло-електрическите цен­т­рали, а да се търси ком­п­лек­сен под­ход. Той заяви, че ще продъл­жат да се противопос­тавят на водената политика от дър­жавата ако не бъдат чути и не бъдат изпъл­нени исканията им. По повод протеста на миньорите Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария категорично въз­рази срещу повишаването на изкуп­ната цена на въг­лищата и срещу всякакви други дейс­т­вия, които биха довели до непазарно повишаване на себес­той­ността на продук­цията и до загуба на кон­курен­тос­пособ­ност на бъл­гар­ски пред­п­риятия.