НАП привлича будни шофьори като агенти срещу бензиностанциите

НАП привлича будни шофьори като агенти срещу бензиностанциите

Бен­зинос­тан­циите ще трябва да изработят наново схема на връз­ките между касовите апарати, колон­ките и уредите за измер­ване на горивото в резер­воарите, като схемата трябва да бъде одоб­рена от данъч­ните Национална аген­ция по приходите (НАП) планира да прив­лече и граж­даните в труд­ната борба с кон­т­рабан­дата на горива. Идеята на данъч­ните е залег­нала в нова наредба за фис­кал­ните уст­ройс­тва, пуб­ликувана за общес­т­вено обсъж­дане, предава „Дарик“. Всички бен­зинос­тан­ции ще бъдат задъл­жени да издават касови бележки с QR код, а всеки шофьор, който зарежда автомобила си, ще може с помощта на смар­т­фона си да сканира кода и вед­нага да провери дали покуп­ката му е отчетена в сис­темата на НАП, се обяс­нява в мотивите на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, прид­ружаващи проектонаредбата,коментира Аген­ция КРООС. Планира се QR кодовете да станат задъл­жителни от сеп­тем­ври 2018 г. Промените, пред­лагани в наред­бата, ще принудят ком­паниите от пет­рол­ния бранш не само да въведат касови бележки с QR код, но и да нап­равят цялос­тни нововъведения в сис­темите и уредите, индикиращи пътя на горивото, количес­т­вата и оборотите. Всяка бен­зинос­тан­ция ще трябва да прелицен­зира елек­т­рон­ната си сис­тема с фис­кална памет пред НАП и Бъл­гар­с­кия инс­титут по мет­рология (БИМ),обяснява още КРООС. Това според МФ се налага, защото инс­пек­торите от двете ведом­с­тва са установили много случаи на манипулиране на уреди и умиш­лено прекъс­ване на връз­ките в сис­темата, при което не се отчитат продажби на гориво и се избягва плащането на ДДС и акциз. Всяка бен­зинос­тан­ция ще трябва да изработи наново схема на връз­ките между касовите апарати, колон­ките и уредите за измер­ване на горивото в резер­воарите, като тази схема трябва да бъде одоб­рена от НАП и БИМ. Схемата трябва да се съх­ранява във всяка бен­зинос­тан­ция и при поис­к­ване да бъде пред­с­тавяна на инс­пек­торите, за да се сравни дали дейс­т­вител­ното положение отговаря на одоб­рената кон­фигурация. Елек­т­рон­ните сис­теми с фис­кална памет на бен­зинос­тан­циите трябва да бъдат така прог­рамирани, че при прекъс­ване на връз­ката между резер­воарите, колон­ките и касовите апарати пис­толетите за зареж­дане на колите автоматично да блокират. Наред с това в НАП трябва да се получава по елек­т­ронен път инфор­мация за налич­ните горива при спиране на сис­темата, както и на горивата при ней­ното рес­тар­тиране. Това според МФ се налага, защото инс­пек­торите от двете ведом­с­тва са установили много случаи на манипулиране на уреди и умиш­лено прекъс­ване на връз­ките в сис­темата, при което не се отчитат продажби на гориво и се избягва плащането на ДДС и акциз.