Цените на храните замръзнаха в края на юли

Индек­сът на цените на хранител­ните продукти остават без промяна в края на юли, показ­ват дан­ните на Дър­жав­ната комисия по стокови борси и тържища(ДКСБТ). От статис­тиката е видно, че по-евтините сезонни плодове и някои зелен­чуци успяват да неут­рализират пос­къп­ването при останалите продукти, следени инс­титуцията. Индек­сът, раз­работен от ДКСБТ, остава на рав­нище от 1,309 пун­кта в пос­лед­ната сед­мица на юли, тоест без промяна спрямо пред­ход­ната сед­мица. Според дан­ните на ДКСБТ има намаляване на цената на сезонни плодове. Цената на кай­сиите намалява с почти 11 % до 1,07 лв. за кг на едро. Дините са поев­тинели с 8,9 %, а прас­ковите — с 6 на сто. Това обаче се ком­пен­сира от пос­къп­ването на оран­жерийни домати и крас­тавици, чиято цена е съот­ветно с 6,8 % и 13,4 % по-висока. От Комисията отчитат ръст на цената на яйцата с почти 6 % през юли. Пос­къп­ват и млеч­ните продукти — кравето сирене се продава за 6,10 лв. за кг на едро, което е повишение от 3 %. Пряс­ното мляко е с 2 % по-висока цена, а мас­лото пос­къпва с 1,1 %, показ­ват още дан­ните на ДКСБТ.