Държавен фонд „Земеделие” е изплатил 365 млн. лв. за 2016 г.

Държавен фонд „Земеделие” е изплатил 365 млн. лв. за 2016 г.

През миналата година са под­писани 2 293 договора по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) 20142020 г., а изп­латените суми са над 365 млн. лв., стана ясно от приетия от кабинета Годишен отчет на Дър­жавен фонд „Земеделие” за 2016 г., съоб­щават от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Приетите заяв­ления са над 115 500. Преведените суб­сидии за дирек­тни плащания по линия на Европейс­кия фонд за гаран­тиране на земеделието (ЕФГЗ) въз­лизат на 1,9 млрд. лв. Национал­ните доп­лащания към дирек­т­ните плащания са на стой­ност 276 млн. лв. Изп­латените суми по пазар­ните мерки по линия на сел­с­кос­топан­с­ките пазарни механизми през 2016 г. въз­лизат на 93,5 млн. лв., от които 68 млн. лв. са от ЕФГЗ и 24 млн. лв. национални сред­с­тва. По Оператив­ната прог­рама за раз­витие на сек­тор „Рибар­с­тво” 20072013 са извър­шени плащания за 13 млн. лв. От тях 10 млн. са от Европейс­кия фонд за рибар­с­тво, а 3,5 млн. лв. са съфинан­сиране от национал­ния бюджет. През миналата година са изп­латени повече от 109 млн. лв. по 20 схеми за крат­кос­рочно под­помагане, от които са се въз­пол­з­вали 28 958 земедел­ски стопани. През 2016 г. са изп­латени сред­с­тва по 8 договора по САПАРД на обща стой­ност 3 026 070 лв., от които по 7 проекта — въз основа на влязло в сила съдебно решение в полза на бенефициента и по 1 проект — на основание сключено споразумение за плащане между ДФЗ и бенефициента.