3 000 чужденци работят в морските ни курорти

3 000 чужденци работят в морските ни курорти

Около 3000 са чуж­ден­ците, които вече работят по мор­с­ките ни курорти. Половината от тях са от Украйна, след­вани от граж­дани на Мол­дова. Те са прив­лечени от изгод­ните условия за работа у нас, които са факт след пос­лед­ните промени в законодател­с­т­вото, комен­тира Атанаска Тодорова, екс­перт по пазара на труда в КНСБ, пред БНР. С пос­лед­ните изменения в Закона за трудовата миг­рация значително се улесни „вносът“ на работна сила за сезонна заетост в рам­ките на до 90 дни за сек­торите “Туризъм“ и “Сел­ско стопан­с­тво“. По нас­тояване на биз­неса беше раз­решено на кан­дидатите за работа, които идват от дър­жави извън Евросъюза, да не показ­ват дип­ломи и документи за квалификация. По думите й обик­новено хората, които започ­ват работа в тази категория сезонна заетост, са млади — между 19 и 25 години, като преоб­ладават 20-годишни и 22-годишни. Минимал­ната работна зап­лата в Украйна от 1 март тази година е 110 евро, а бъл­гар­с­ката, за която чуж­ден­ците идват, е 230 евро. Наред с това чуж­ден­ците получават и без­п­латни нощувки, както и храна в хотелите, в които работят, допълни Тодорова. Няма гаран­ции обаче за квалификацията на тези кадри, обясни екс­пер­тът, позовавайки се на тек­с­товете от закона. Тя припомни, че работодателите в Бъл­гария са дали заявка за необ­ходимост на между 6 и 10 хиляди работ­ници в турис­тичес­кия сек­тор. Вече има случаи на вър­нати работ­ници от страна на бъл­гар­ски работодатели поради това, че не са изпъл­нени пред­варителни изис­к­вания, които са дек­ларирани между страните, нап­ример за владеене на чужд език или други ком­петен­т­ности. Засега това са единични случаи, уточни екс­пер­тът.