Няма купувачи за „БДЖ – Товарни превози“

До края на март трябва да стане ясно дали „БДЖ – Товарни превози“ ще бъде приватизирана, заяви минис­търът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Ивайло Мос­ков­ски, цитиран от Блиц. Той посочи, че е поис­кал да узнае дали това ще стане факти при пос­лед­ния си раз­говор с ръковод­с­т­вото на Аген­цията за приватизация и след­п­риватизационен кон­т­рол. Оцен­ката вече трябва да е готова, така че до края на март искам аген­цията да вземе окон­чателно решение — дали ще води преговори за приватизация на “БДЖ — Товарни превози“ с шанс да стигне до сделка или, ако няма кандидат-купувач, да прек­рати процедурата, комен­тира минис­тър Мос­ков­ски. Чакайки тол­кова дълго приватизация, никой не сключва дъл­гос­рочни договори с “БДЖ — Товарни превози“, а от това ком­панията губи много товари и свива пазар­ния си дял, обясни минис­търът. Ако до края на март няма купувач, ще се прис­тъпи към резер­в­ния план, а той пред­вижда прес­т­рук­туриране на ком­панията. Това ще бъде болез­нен вариант, тъй като ще минем през мерки за драс­тично свиване на раз­ходите, включително чрез сък­ращаване на пер­сонала и раз­п­родажба на активи. Затова водим преговори със син­дикатите да ги убедим да приемат един балан­сиран вариант за сък­ращения, за да озд­равим ком­панията така, че да не генерира повече загуби, обясни ощеминис­търът.