Караджов свиква работно заседание за развитието на стратегическите инфраструктурни обекти

Вицеп­ремиерът и минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Гроз­дан Кара­джов свиква днес работно заседание за раз­витието на стратегичес­ките инф­рас­т­рук­турни обекти и за новата прог­рама за ремонт на пътищата, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото, цитирани от БТА. Заседанието ще се излъчва на живо. В него ще учас­т­ват ръковод­с­т­вата на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ (АПИ), включително дирек­торите на дирек­ции, на Инс­титута по пътища и мос­тове и на “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Минис­тър Кара­джов ще пос­тави няколко основни теми, които за първи път ще се обсъдят проз­рачно пред граж­даните — проек­т­ната готов­ност на всички стратегически инф­рас­т­рук­турни обекти, реалис­тич­ните срокове за изгот­вяне на тех­нически проекти и прог­нозно финан­сиране, обсъж­дането на пред­ложените от АПИ за основен и преван­тивен ремонт пътища за 2022 г. по новата 4-годишна прог­рама за обновяване на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, както и новата процедура за текущ и преван­тивен ремонт на път­ната мрежа, а също и тол сис­темата, уточ­нява „Дарик радио”. Граж­даните ще имат две сед­мици, в които ще могат да правят пред­ложения за добавяне на други пътища в прог­рамата, включително като изп­ращат снимки и видеоматериали.

Окон­чател­ният списък ще бъде пуб­ликуван на сайта на минис­тер­с­т­вото и на АПИ. Работ­ното заседание може да бъде гледано на живо на официал­ната фейс­бук страница на вицеп­ремиера Гроз­дан Кара­джов.